Registrovaný pestovateľ - Rastlinné pasy

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ 2017/625 definuje nové pravidlá na trhu s rastlinným materiálom, ktorých cieľom je znížiť riziko prenosu karanténnych škodcov, chorôb a invazívnych druhov rastlín.

Registrácia a kontroling profesionálnych prevádzkovateľov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/2031 sa za profesionálneho prevádzkovateľa považuje každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom a ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z činností týkajúce sa rastlinných produktov a nesie za ne právnu zodpovednosť. Týmito činnosťami sú myslené : výsadba, šľachtenie, výroba vrátane pestovania a rozmnožovania, uvedenie produktov na územie EU a premiestnovanie v rámci tohto územia, sprístupnenie na trhu, skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie. Register profesionálnych prevázkovateľov vedie a aktualizuje ÚKSÚP.

Všetky rastliny na výsadbu podliehajú pasovej povinnosti a úradnej kontrole. Za rastliny na výsadbu sa považujú rastliny, ktoré sú určené na to aby boli zasadené, aby boli presadené alebo aby zostali zasadené. Týka sa to rastlín s koreňmi ako aj množiteľského materiálu. Výsadbou rozumieme akýkoľvek úkon umiestenia rastlín do pestovateľského substrátu alebo štepenie či podobné úkony zamerané na zabezpečenie ich následného rastu alebo rozmnožovania

Rastlinné pasy

Rastlinné pasy môžeme definovať ako kód vysledovateľnosti. Je vyjadrený písmenkovo, numericky alebo alfanumericky.  
Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými príslušnou legislatívou. Obsah a formát rastlinného pasu je definovaný v článku 78 a 83 2016/2031.

Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej legislatíve. Pripojenie rastlinných pasov je definované v článku 88 2016/2031.
Rastlinné pasy pripájajú dotknutí profesionálni prevádzkovatelia k obchodnej jednotke dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov predtým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 79, alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s článkom 80. Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované v balení, vo zväzku alebo v nádobe, rastlinný pas sa pripája na takéto balenie, zväzok alebo nádobu.

Vysvetlivky k rastlinným pasom:

Písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;
Písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód pre ten členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas
Písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu
Písmeno „D.“, po ktorom nasleduje: dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, prípadne názov tretej krajiny pôvodu


rastlinny-pas-ducplant.sk

Sprísnený internetový predaj rastlín

Internetovým predajom sa rozumie predaj pomocou zmluvy uzatvorenej na diaľku. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2017/625 definuje nové pravidlá pre predaj rastlinného materiálu cez internet. Prevádzkovateľom internetových obchodov, ktorý predávajú rastliny zavádza nové povinnosti bez ohľadu na množstvo predaných rastlín. To platí aj pre predaj konečnému spotrebiteľovi. Na prevádzkovateľov sa vzťahuje povinnosť registrácie. Pri dovoze rastlín (myslené mimo krajín EU) sú povinný informovať o tom zákazníkov. Pasová povinnosť sa vzťahuje na všetky predávané rastliny. Cieľom týchto opatrení je transparentný predaj rastlín, nakoľko zákazník nemá možnosť skontrolovať zdravotný stav rastlín osobne.

Spoločnosť Duč Plant, s.r.o. je registrovaná ako profesionálny pestovateľ na ÚKSÚP v rozsahu činnosti : výroba, internetový predaj, obchodník s RP (rastlinný pas). Naše rastlinné pasy vydávame pod registračným číslom SK-3844

 

Viac informácií nájdete v nasledovných odkazoch:

Registrácia: https://www.uksup.sk/oor-registracia-profesionalnych-prevadzkovatelov
Legislatíva:  https://www.uksup.sk/europska-legislativa/
Vývoz a dovoz rastlín: https://www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin